Krim i et geopolitisk perspektiv

04/17/2020

Friheten.no

Foreningen Folkediplomati Norge, som jobber med fredelig og konstruktivt samarbeid mellom Norge og Russland, har påpekt flere ganger at sanksjonene mot Russland og mot Krim er urettferdig, ulovlig og fører i en blindvei.

På vår planlagte konferanse med tema «Krim i et geopolitisk perspektiv» som nå måtte forskyves pga. korona viruset ville vi sette fokus på disse sanksjonene.

Når et så følsomt tema som gjenforeningen av Krim med Russland diskuteres er det viktig å høre hva folk som lever på Krim selv har å si. Derfor hadde vi invitert Aleksander Mashchenko, direktør for Internasjonal avdeling på det Føderale Universitetet i Simferopol. Til tross for at han hadde alle dokumenter på plass og reiste personlig til den norske ambassaden i Moskva for å søke om visum, fikk han den 27.02. avslag med følgende begrunnelse:

"Dear Aleksandr, Your travel document is not recognized by the Schengen countries. This is in accordance with Annex 10 of the Visa Handbook, Table of recognition of the travel documents, pursuant to Article 4 of the Decision no. 1105/2011/EU. We don't do exceptions. You are allowed to travel to Norway visa free with your Ukrainian biometric passport".

Aleksander Mashchenko får altså lov til å komme inn i Norge med «ukrainsk pass».
Aleksander er russisk statsborger, lever på Krim og har ikke et ukrainsk pass.
Han spurte derfor hvorfor han måtte søke om statsborgerskap i et annet land for å kunne delta på en konferanse i Oslo. Han fikk ikke svar fra den norske ambassaden.
Dette er bare ett av mange eksempler på hva Vestens sanksjoner betyr for ytringsfrihet og menneskerettigheter, som vi ellers er svært opptatt av i Norge. Når det passer.

Per i dag har Aleksander, som også er kommentator for avisen Парламентская газета (Parlamentarisk Avis), skrevet flere artikler om dette. To medlemmer av den russiske statsdumaen, Franz Klintsevich, Svetlana Savchenko, og senator Vladimir Jabarov (medlem av Føderasjonsrådets Komite for Utenrikspolitikk) ønsker at det russiske utenriksministeriet sender en offisiell klage til Norge.
«Dette er den høyeste grad av hykleri. På den ene siden forteller europeere oss om demokratiske verdier og hvor nøye de behandler rettighetene til hver enkelt person. På den andre siden er dette et brudd på rettighetene til et helt territorie, der innbyggerne i en demokratisk folkeavstemning stemte for en gjenforening med Russland» sa Savchenko til pressen.
Jury Gempel, leder av komiteen for Interetniske Relasjoner og Folkediplomati i parlamentet på Krim, sa til nyhetsbyrået RIA Novosti: «Dessverre kan vi ikke forvente noe annet fra norske myndigheter ennå. Doble standarder er satt her. Tiden er inne for at norske myndigheter slutter å være marionetter og gisler for USA i utenrikspolitikken.»

Det ukrainske utenriksdepartementet kommenterte vår planlagte konferansen som et arrangement som underbygger russisk propaganda, og som er styrt av Moskva. Ukrainsk UD anser denne type aktiviteter som skal legitimere den «russiske annekteringen», som latterlige forsøk på en legitimering. Videre hevdes det at Moskva med denne konferansen gjør bruk av såkalte "apologeter" i sin tjeneste. Tross alt var Ukrainas myndigheter så usikre og redde at de kalte 04. mars inn den norske ambassadøren i Ukraina, Ole Terje Horpestad, for å få bekreftet at norske myndigheter ikke snur i spørsmålet rundt Krim.

Sanksjonene mot Russland var innført av Norge, sammen med andre land, i 2014 pga. den angivelige destabilisering av Ukraina, og den såkalte annekteringen av Krim.
Tiltakene er i utgangspunktet rettet mot 170 sentrale personer, og 44 bedrifter og organisasjoner som har innreiseforbud i nevnte land. Midler i disse landene er frosset. På vestlig side er det forbudt for privatpersoner og bedrifter å innføre varer fra Krim eller investere på Krimhalvøya. Samtidig er det forbudt å drive reisevirksomhet, eller levere produkter og tjenester til bedrifter som driver med energi, olje og gass, telekommunikasjon, samferdsel, tekniske tjenester osv.

Mange multinasjonale bedrifter har for lengst funnet en vei rundt sanksjonene. Produkter blir solgt til utenlandske selskaper i f.eks. Kina og Israel, som ikke har innført sanksjoner, før disse leverer produktene videre til russiske kunder og til Krim.

De som lider under sanksjonene, er privatpersoner på Krim. Søknader om visum til Norge eller andre EU-land blir avslått hvis personen er offisielt bosatt på Krimhalvøya. Post fra Krim kommer ikke inn i Vesten. Bestillinger fra nettsider som f.eks. Amazon blir ikke levert til Krim, men slettet.

Under flere reiser til Krim, besøkte vi det Føderale Universitet i Simferopol, der også Aleksander Mashchenko jobber, for å diskutere med studenter. Spørsmålet vi fikk hver gang var: - Når vil sanksjonene ta slutt? Samarbeid med utenlandske universiteter er lagt på is, og utveksling av lærere og studenter med universiteter i Vesten er ikke lenger mulig. Tidligere brukte studentene anledningen til å studere et år eller et semester i utlandet, og lektorer fra utlandet kom og holdt foredrag. Dette er umulig siden 2014. Partneruniversiteter fra europeiske land har delvis offisielt avsluttet samarbeidet. Studentene som vi snakket med føler på egen kropp at deres utvikling og fremtid er innskrenket.

Rektor på universitetet i Simferopol, professor Andrey Falaleev, opplevde i 2019, at deltakere fra flere europeiske land ble tvunget til å avlyse sin deltakelse på en internasjonal vitenskapskonferanse for høyskoler da de fikk vite at en rektor fra Krim skulle delta. Pressetalsmannen for foreningen for høyskolelektorer i Tyskland bekreftet ovenfor meg i en e-post at deres medlemmer hadde fått anbefaling av departementet om å droppe konferansen av samme grunn.

Sanksjonene rammer ikke bare Russland, men også norsk og europeisk industri, landbruk og fiskeri. Flere økonomer, banker og konserner i Europa regner med at sanksjonene vil, eller allerede har rammet oss mer enn Russland. Sanksjonene har gjort at Russland i løpet av disse årene har bygget opp ett helt nytt landbruk, og er nå så godt som selvforsynt med jordbruksprodukter. På få år er Russland også blitt verdens største eksportør av hvete. Tror vi virkelig at Russland «leverer» Krim tilbake for å komme inn i det «gode selskap» igjen ?

Det vi har oppnådd med vår sanksjonspolitikk, er at Russland vender seg til f.eks. Asia, Afrika og Latinamerika, som ikke sluttet seg til sanksjonene. Sanksjoner er det verktøyet Vesten bruker for å få befolkningen på Krim til å forkaste det valget de selv har tatt om å bli et subjekt i den Russiske Føderasjonen. Det kommer aldri til å skje.

Den berømte amerikanske utenrikspolitikeren Henry Kissinger siteres med ordene: «Sanksjoner er ingen strategi, men uttrykk for mangel på en strategi.»
En eller annen gang må vi anerkjenne realiteten og satse på en dialog med Russland.
Vår regjering må bestemme seg for å drive en selvstendig norsk utenrikspolitikk som tjener norske økonomiske og sikkerhetspolitiske interesser. Jo tidligere vi begynner med det, jo mindre pinlig blir det for oss og vår regjering.

Det Vesten driver med i forhold til Russland er urettferdig og et brudd på menneskerettigheter og ytringsfrihet når det gjelder befolkningen på Krim.

Hendrik Weber
Leder Folkediplomati Norge

www.hendrikweber.net - Krim i et geopolitisk perspektiv
www.hendrikweber.net - Krim i et geopolitisk perspektiv

Crimea in a geopolitical perspective

The association Folkediplomati Norway, which is working on peaceful and constructive cooperation between Norway and Russia, has pointed out several times that sanctions against Russia and against the Crimea are unfair, illegal and lead in a dead end.

At our planned conference with the theme" Crimea in a geopolitical perspective " that now had to be displaced due to. the corona virus we would focus on these sanctions.

When such a sensitive issue as the reunification of Crimea with Russia is discussed it is important to hear what people living in the Crimea themselves have to say. Therefore, Alexander Mashchenko, director of the International Department of the Federal University of Simferopol, was invited to us. Despite the fact that he had all the documents in place and personally went to the Norwegian Embassy in Moscow to apply for a visa, he received it on 27.02. refusal with the following grounds:

"Dear Aleksandr, your travel document is not recognized by the Schengen countries. This is in accordance with Annex 10 of the Visa Handbook, Table of recognition of the travel documents, pursuit to Article 4 of the Decision no. 1105/2011 / EU. We don't do exceptions. You are allowed to travel to Norway visa free with your Ukrainian biometric passport".

Thus, Alexander Mashchenko is allowed to enter Norway with the "Ukrainian passport". Alexander is a Russian citizen, lives in the Crimea and does not have a Ukrainian passport. He therefore asked why he had to apply for citizenship in another country in order to attend a conference in Oslo. He did not receive a response from the Norwegian Embassy.

This is just one of many examples of what the West's sanctions mean for freedom of speech and human rights, as we are very busy in Norway. When appropriate.

As of today, Alexander, who also is a commentator for the newspaper Парламентская газета (Parliamentary Newspaper), written several articles about this. Two members of the Russian state duma, Franz Klintsevich, Svetlana Savchenko, and senator Vladimir Jabarov (a member of the Føderasjonsrådets Committee for foreign Policy) that the Russian utenriksministeriet submit an official complaint to Norway.

"This is the highest degree of hypocrisy. On the one hand, Europeans tell us about democratic values and how carefully they treat the rights of each individual. On the other hand, this is a violation of the rights of an entire territory, in which the inhabitants of a democratic referendum voted for a reunification with Russia" Savchenko told The Press.

Jury Gempel, chairman of the committee on interethnic relations and folk diplomacy in the Parliament of Crimea, told the news agency RIA Novosti: "unfortunately, we can not expect anything else from the Norwegian authorities yet. Double standards are set here. The time has come for the Norwegian authorities to stop being puppets and hostages of the United States in foreign policy.»

The Ukrainian Foreign Ministry commented on our planned conference as an event that underpins Russian propaganda and which is governed by Moscow. Ukrainian Foreign Ministry considers this type of activities to legitimize the "Russian annexation", as ridiculous attempts at a legitimization. Moreover, it is claimed that Moscow with this conference makes use of so-called "apologists" in its service. After all, the authorities of Ukraine were so insecure and frightened that they called 04. march in the Norwegian Ambassador to Ukraine, Ole Terje Horpestad, to confirm that the Norwegian authorities do not turn in question around the Crimea.

Sanctions against Russia were introduced by Norway, along with other countries, in 2014 due to. the alleged destabilization of Ukraine, and the so-called annexation of the Crimea.

The measures are initially aimed at 170 key persons, and 44 companies and organizations that have an entry ban in the said country. Funds in these countries are frozen. On the western side it is forbidden for private individuals and companies to import goods from Crimea or invest on Krimhalvøya. At the same time, it is forbidden to drive, travel, or deliver products and services to businesses engaged in energy, oil and gas, telecommunications, transport, technical services, etc.

Many multinational enterprises have long since found a way around the sanctions. Products are sold to foreign companies in f.ex. China and Israel, which have not introduced sanctions, before these deliver the products on to Russian customers and to the Crimea.

Those who suffer under the sanctions are private individuals of the Crimea. Applications for a visa to Norway or other EU countries are denied if the person is officially resident in the Crimean Peninsula. Mail from the Crimea does not enter the West. Orders from sites like f.ex. Amazon is not delivered to the Crimea, but deleted.

During several trips to the Crimea, we visited the Federal University of Simferopol, where also Alexander Mashchenko works, to discuss with students. The question we got every time was: - when will the sanctions end? Cooperation with foreign universities is laid on ice, and the exchange of teachers and students with universities in the West is no longer possible. Previously, students used the opportunity to study a year or a semester abroad, and associate professors from abroad came and gave lectures. This is impossible since 2014. Partner universities from European countries have partially officially terminated cooperation. The students with whom we spoke feel on their own bodies that their development and future are curtailed.

Rector of the University of Simferopol, professor Andrey Falaleev, experienced in 2019, that entrants from several European countries were forced to cancel their participation at an international science conference for colleges when they learned that a rector from the Crimea was going to attend. The press spokesman for the Association of college lecturers in Germany confirmed above me in an email that their members had received the recommendation of the ministry to drop the conference for the same reason.

Sanctions affect not only Russia, but also the Norwegian and European industries, agriculture and Fisheries. More economists, banks and corporations in Europe are counting on the sanctions will, or have already hit us more than Russia. The sanctions have made Russia, during these years, have built up a completely new agriculture, and are now as well as self-sufficient in agricultural products. In just a few years, Russia has also become the world's largest exporter of wheat. Do we really think that Russia "delivers" the Crimea back to get into the" good company " again ?

What we have achieved with our sanction policy is that Russia is turning to f.ex. Asia, Africa and Latinamerica, which did not join the sanctions. Sanctions are the tool that the West uses to make the population of the Crimea reject the choice they themselves have taken to become a subject of the Russian Federation. That's never going to happen.

The famous American foreign politician Henry Kissinger is quoted with the words: "sanctions are no strategy, but expression of the lack of a strategy.»

One time or another, we must recognize the reality and pursue a dialogue with Russia.

Our government must decide to conduct an independent Norwegian foreign policy that serves Norwegian economic and security policy interests. The earlier we start with it, the less embarrassing it becomes for us and our government.

What the West is doing in relation to Russia is unfair and a violation of human rights and freedom of speech in terms of the population of the Crimea.

Hendrik Weber

Leader Folkediplomati Norway